Slider

Partnerschaften

Neuuniformierung Musikgesellschaft «Belalp»

Gönner „Fortissimo“ 1 komplette Uniform

CHF 2‘200
inkl. 2 Tickets Galaabend oder 1/4 Seite Inserat Festführer (CHF 300.–)

Gönner „Forte“

CHF 1‘000

Gönner „Mezzoforte“

CHF 500

Gönner „Piano“

CHF 250

Gönner „Pianissimo“

CHF 150